Log In

Don't have an account? Sign up now!

Lost Password?

Sign Up

Chương trình đào tạo

Lĩnh vực

TruongFavet
  • Lộ trình Data Analyst. (1)

Trung tâm giáo dục

KyNangTruongFacet-3
  • Aptech (4)
  • CrossTech (3)

Khoa học Dữ liệu

Khu vực : Toàn quốc

Chi phí : (trống)

Ngày khai giảng :  (chưa bắt đầu)

Lộ trình : 12 tháng

Thời gian học : (sắp sếp)

Hình thức học : Offline

Phân tích dữ liệu

Khu vực : Toàn quốc

Chi phí : (trống)

Ngày khai giảng :  (chưa bắt đầu)

Lộ trình : 6 tháng

Thời gian học : (sắp sếp)

Hình thức học : Offline