Bootcamp Backend Java Web

26 Weeks
All levels
0 bài học
0 quizzes
79 sinh viên
  • Địa điểm: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng
  • Giá gốc/Giá khuyến mãi: 27.200.000đ/23.800.000 (giảm 3.400.000VNĐ)
  • Ngày khai giảng: Hằng tháng
  • Lộ trình: 6,5 tháng
  • Thời gian học: Sắp xếp
  • Hình thức học: Online/Offline 
  • Voucher: 300.000VNĐ (Học online qua Google Meet được giảm thêm 3.000.000)