Bootcamp Frontend

48 Days
All levels
0 bài học
0 quizzes
93 sinh viên
  • Địa điểm: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng
  • Giá gốc/Giá khuyến mãi: 24.700.000đ/21.300.000 (giảm 3.400.000)
  • Ngày khai giảng: Hằng tháng
  • Lộ trình: 48 buổi
  • Thời gian học: Sắp xếp
  • Hình thức học: Online/Offline 
  • Voucher: 300.000VNĐ (Học online qua Google Meet được giảm thêm 3.000.000)